Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Online Opvoed Uni

KvK-nummer: 80207251

E-mail: team@onlineopvoeduni.nl1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven van Online Opvoed Uni.

1.2. Bedenktijd: termijn waarbinnen een consument gebruik kan maken van het

ontbindingsrecht.

1.3. Dienst: de diensten die door Online Opvoed Uni geleverd worden.

1.4. Ontbindingsrecht: recht van een consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te

zien van een overeenkomst op afstand.

1.5. Klant Ondernemer of Consument die deze algemene voorwaarden aanvaart en de

wederpartij is van Online Opvoed Uni.

1.6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Online Opvoed Uni en Klant

1.7. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt ook elektronische communicatie zoals e-mail bedoeld, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

1.8. Online Opvoed Uni, gevestigd te Hoogenweg onder KvK nr. 80207251, de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

1.9. Website: www.onlineopvoeduni.nl


2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden.

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Online Opvoed Uni en Opdrachtgever.

2.2. Als een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd is met een wettelijke bepaling danwel nietig is of vernietigd wordt, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Partijen zullen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die in lijn ligt met het doel van de vernietigde of nietige bepaling.


3. Aanbod en Aanvaarding

3.1. Online Opvoed Uni doet een aanbod via de Website.

3.2. Online Opvoed Uni mag op elk moment het aanbod, de inhoud daarvan of de prijsstelling daarvan wijzigen. Het aanbod dat bestond op het moment dat Klant aanvaardt, is het geldende aanbod.

3.3. Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud van duidelijke fouten in dit aanbod, zoals een

onredelijk en onrealistisch hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

3.4. Klant kan het aanbod aanvaarden door deze op de Website, te bestellen en te betalen,

althans voor fysieke producten een aanbetaling te doen van tenminste 50% van het

overeengekomen bedrag.

3.5. In uitzondering op het overige in dit artikel gestelde, komt de overeenkomst tussen partijen slechts tot stand nadat Online Opvoed Uni, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of jij aan jouw betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heb ik het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.


4. Ontbinding

4.1. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een Dienst gaat Klant ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. Klant ziet gelijktijdig met de aanvaarding van het aanbod af van diens recht op ontbinding.

4.2. Enkel in het geval een Dienst niet direct, maar in delen of op termijn, uitgevoerd wordt, heeft Klant gedurende 14 dagen vanaf het moment van het sluiten van de overeenkomst, het recht van ontbinding. Ontbinding moet altijd Schriftelijk aan Online Opvoed Uni worden

medegedeeld.

4.3. Wanneer een Dienst en een product als een geheel worden geleverd, gaat het recht op

ontbinding in vanaf de dag na de dag dat Klant het product heeft ontvangen op het door

hem of haar opgegeven adres.

4.4. Ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is niet mogelijk, wanneer Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en hij heeft erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming.

4.5. Wanneer de dienst al gedeeltelijk is nagekomen zal Online Opvoed Uni binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van de ontbinding, pro rata het bedrag vergoeden dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door Online Opvoed Uni tot aan het moment van ontbinding is nagekomen.

4.6. Wanneer Klant gebruik maakt van het ontbindingsrecht, worden alle aanvullende

overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


5. Online Opvoed Uni account

5.1. Om toegang te krijgen tot online Diensten, waaronder online trainingen, dient Klant bij

Online Opvoed Uni een account aan te maken.

5.2. Klant zal er te allen tijde voor zorgen dat de informatie in het account actueel en up-to-date is en er een veilig en uniek wachtwoord wordt gebruikt.

5.3. Toegang tot het account is persoonlijk. Toegang tot het account van Klant, accountgegevens of inloggegevens mogen niet gedeeld worden met derden.

5.4. Bij een vermoeden van het delen van accountgegevens of toegang tot het account met

derden, wordt de toegang tot het account voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat

Online Opvoed Uni aan Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

5.5. Klant dient zich te onthouden van elk gebruik van het account dat onrechtmatig is of

schadelijk kan zijn voor Online Opvoed Uni of derden.

5.6. Als Klant in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of op een andere manier

onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan Online Opvoed Uni, dan is Online Opvoed Uni

gerechtigd de toegang tot het account en online trainingen te ontzeggen, zonder dat

Online Opvoed Uni enige schadevergoeding verschuldigd is.


6. Online trainingen

6.1. Toegang tot online trainingen is persoonlijk. Toegang tot de online trainingen of de inhoud van de trainingen mogen niet gedeeld worden met derden.

6.2. Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online training met derden, wordt de toegang de online training voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat Online Opvoed Uni aan Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

6.3. Online trainingen zijn ontworpen naar aanleiding van de kennis en ervaring van

Online Opvoed Uni. Met de online trainingen wil Online Opvoed Uni Klant informeren, tips en trucs geven op het onderwerp van de online training.

6.4. De online trainingen, waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden uitgevoerd via de Website.

6.5. Klant dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online trainingen.

6.6. Na het einde van een online training, blijft de inhoud ‘levenslang’ beschikbaar, zolang

Online Opvoed Uni en de online training blijven bestaan. Indien Online Opvoed Uni ervoor kiest de online training niet langer aan te bieden, zal Online Opvoed Uni dit tenminste drie maanden van te voren melden.

6.7. Online Opvoed Uni biedt geen garantie op enige voortgang of verbetering van kennis en/of kunde van Klant, noch biedt Online Opvoed Uni enige garantie op resultaat. Resultaten zijn mede afhankelijk van de inspanningen die Klant investeert.

6.8. Klant dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de online trainingen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor Online Opvoed Uni of derden


7. Losse consulten

7.1. Via de Website kunnen een op een consulten en andere adviessessies of

afgerekend worden.

7.2. Online Opvoed Uni en Klant komen gezamenlijk een datum voor deze sessie overeen, die tenminste 7 dagen later ligt dan de dag waarop de sessie via de Website is geboekt.

7.3. Alle sessies vinden digitaal plaats.

7.4. De overeenkomst met betrekking tot een sessie kan na 7 dagen na het sluiten van de

overeenkomst enkel nog geannuleerd worden tegen 50% annuleringskosten. Wanneer de

sessie drie dagen, of minder, voorafgaand aan de overeengekomen datum wordt

geannuleerd, wordt 70% van de overeengekomen vergoeding als annuleringskosten

gerekend. Eventueel te veel betaalde door Klant, zal door Online Opvoed Uni binnen 14 dagen na Schriftelijke annulering worden teruggestort op het bij haar bekende rekeningnummer van Klant.


8. Membership en Abonnementen

8.1. Waar in dit artikel wordt gesproken van een abonnement, wordt mede een membership

bedoeld.

8.2. Abonnementen worden door Klant op elke willekeurige datum aangegaan via de Website, voor tenminste de duur van een maand.

8.3. In het geval van een maandabonnement, begint de looptijd op de dag waarop het eerste

abonnementsgeld per automatische incasso is geïncasseerd. Maandelijks wordt op dezelfde

dag van de maand voor de nieuwe maand het abonnementsgeld voor de komende maand

geïncasseerd. Dit wordt mede de incassoperiode genoemd.

8.4. Tenzij anders overeengekomen wordt heb abonnement aangegaan voor onbepaalde tijd en is maandelijks opzegbaar.

8.5. Opzegging kan door een mail te sturen naar team@onlineopvoeduni.nl . Opzeggen mag op elk moment en geldt per eerstvolgende incassotermijn, wanneer de opzegging tenminste zeven dagen voor ingang van de nieuwe incassotermijn heeft plaatsgevonden. Bij opzegging binnen zeven dagen tot de volgende incasso of nadat er al een incassopoging is geweest, geldt deze opzegging voor de volgende maand.

Na opzegging blijft Klant toegang houden tot de inhoud van het abonnement, tot het einde

van de incassoperiode, waarin Klant het abonnement heeft beëindigd.
Wanneer er overeengekomen is dat Klant de eerste maand gebruik kan maken van een proefabonnement tegen een verlaagd tarief, eindigt de toegang binnen 24 uur nadat de opzegging is verwerkt.

8.9. Een abonnement geeft enkel toegang tot de inhoud van het abonnement voor de maanden waarin Klant voor het abonnement betaald heeft. Na het einde van het abonnement, heeft Klant geen toegang meer tot enige inhoud van het abonnement.

8.10. Klant dient het abonnement per automatische incasso vooruit te betalen.

8.11. Bij een mislukte incasso of wanneer Klant een melding onterechte incasso doet, zijn de

kosten hiervan voor rekening van Klant. Bovendien mag Online Opvoed Uni de toegang tot de inhoud van het abonnement opschorten tot Klant het abonnementsgeld heeft betaald.

8.12.Een abonnement beëindigen door een incasso te storneren is niet mogelijk.


9. Intellectuele Eigendom

9.1. Online Opvoed Uni is rechthebbende van alle door Online Opvoed Uni vervaardigde werken van intellectuele eigendom waaronder maar niet uitsluitend de werken die door Online Opvoed Uni aangeleverd worden, getoond of toegezonden worden of anderszins geleverd worden, of die via de Website te zien zijn. Klant mag daarom deze werken niet openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Online Opvoed Uni.

9.2. Voor zover Online Opvoed Uni niet de rechthebbende is van de werken, heeft Online Opvoed Uni hiervoor een geldige licentie. Deze werken mogen niet zonder toestemming van de rechthebbende verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden.

9.3. Klant dient de persoonlijkheidsrechten van de rechthebbende, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet, te respecteren.

9.4. Alle video’s, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of andere materialen zijn

persoonlijk en mogen niet gedeeld worden met derden, noch op een andere wijze openbaar

gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het publiceren of delen op internet van een

deel of het geheel van deze materialen. Klant is bovendien, tenzij anders overeengekomen,

niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden. Ook mag Klant de licentie niet

overdragen. Uiteraard mag Klant voor strikt persoonlijk gebruik de werken downloaden,

opslaan en/of printen.

9.5. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.


10. Vergoeding en Betaling

10.1. Wanneer tussen Partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Online Opvoed Uni gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Online Opvoed Uni een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

10.2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is Online Opvoed Uni gerechtigd de vergoeding hierop aan te passen en te verhogen.

10.3. Als aannemelijk is dat Online Opvoed Uni hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, mag Online Opvoed Uni dit doorberekenen aan Opdrachtgever.

10.4. Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

10.5. Alle Diensten of producten waarvoor Opdrachtgever via de Website inschrijft of aanschaft, dienen direct en via de Website te worden afgerekend, tenzij zanders overeengekomen.

10.6. Voor Diensten of producten die niet via de Website zijn gekocht, zal Online Opvoed Uni voor het overeengekomen bedrag een (digitale) factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.


11. Aansprakelijkheid

11.1. Online Opvoed Uni kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een

wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

11.2. De aansprakelijkheid van Online Opvoed Uni is beperkt tot maximaal het bedrag van de

vergoeding die Online Opvoed Uni voor de Diensten heeft ontvangen.

11.3. Online Opvoed Uni is niet aansprakelijk voor enige informatie die verstrekt is door derden of voor schade als gevolg van die informatie.

11.4. Online Opvoed Uni is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de Online Opvoed Uni is uitgegaan van, door of vanwege door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie.

11.5. Online Opvoed Uni is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door Klant.

11.6. Online Opvoed Uni is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade van Klant die de overeenkomst is aangegaan in uitoefening van diens eigen beroep of bedrijf, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door Online Opvoed Uni of het al dan niet toepassen van de door Online Opvoed Uni beschikbaar gestelde informatie.

11.7. Online Opvoed Uni is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, geleden verlies of gederfde winst, als gevolg van overmacht aan de zijde van Online Opvoed Uni. Onder overmacht wordt mede verstaan natuurrampen, epidemieën en pandemieën, stagnatie in de levering door leveranciers, beperkende maatregelen en aanwijzingen van de overheid, ziekte en andere omstandigheden die buiten de macht van Online Opvoed Uni liggen. In het geval van overmacht is Online Opvoed Uni gerechtigd de overeenkomst met maximaal een termijn van drie maanden op te schorten of te ontbinden. Na deze termijn is ook voor Klant toegestaan de overeenkomst kosteloos te ontbinden, waarbij reeds betaalde bedragen door Online Opvoed Uni niet gerestitueerd hoeven te worden en er geen

ongedaanmakingsverbintenis of verbintenis tot het betalen van schadevergoeding ontstaat.

11.8. Online Opvoed Uni heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, om schade ongedaan te maken.

11.9. Online Opvoed Uni kan geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor korte periodes niet beschikbaar zijn. Klant heeft geen recht op vergoeding bij downtime van de Website of online Diensten, wanneer deze downtime binnen redelijke proporties blijft. In het geval er sprake is van downtime van online Diensten, zal Online Opvoed Uni alles in het werk stellen, maar niet garanderen, dat online Diensten binnen 48 uur weer bereikbaar zijn.

11.10 .De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Online Opvoed Uni of de door haar ingehuurde derden.

11.11. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.


12. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

12.1. Online Opvoed Uni is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

12.2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.


13. Klachten en Geschillen

13.1. Klachten over geleverde Diensten of producten en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen per e-mail te worden ingediend.

13.2. Klachten over een sessies (artikel 7) dienen direct, tenminste op de dag zelf, gemeld te

worden, zodat Online Opvoed Uni waar mogelijk de werkzaamheden kan aanpassen.

13.3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

13.4. Ingediende klachten zullen binnen 14 dagen in behandeling worden genomen waarbij

Online Opvoed Uni zich zal inzetten de best mogelijke oplossing te bereiken. Indien de klacht

niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal Online Opvoed Uni hier tijdig melding van

maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen een oplossing verwacht

mag worden.

13.5. Consument heeft tevens het recht om, indien een klacht niet naar tevredenheid wordt

afgehandeld, klachten in te dienen over online aankopen, bij de Geschillencommissie

Algemeen of door gebruik te maken van ODR via https://webgate.ec.europa.eu/odr/.


14. Overige

14.1. Online Opvoed Uni gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Meer informatie hierover is te vinden in de privacyverklaring. De privacyverklaring is te allen tijde te vinden op de Website.

14.2. Op deze algemene voorwaarden en bijbehorende overeenkomsten is uitsluitend

Nederlands recht van toepassing.

14.3. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Online Opvoed Uni is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 25 augustus 2021