Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Online Opvoed Uni

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen, coaching, masterclasses, Q&A's, consultancy en online cursussen die door de Online Opvoed Uni worden georganiseerd en aangeboden via deze site https://www.onlineopvoeduni.nl 

 

Deelnemers die een overeenkomst aangaan voor een abonnement, training, coaching, consultancy of een online cursus worden beschouwd als Klant en gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 1. Definities

1. Online Opvoed Uni: Online Opvoed Uni, gevestigd te Meppel onder KvK nr. 80207251

2. Klant: degene met wie Online Opvoed Uni een overeenkomst heeft gesloten voor het afnemen van één of meerdere (online) producten of diensten.

3. Diensten: alle door Online Opvoed Uni aangeboden (online) producten, programma’s en diensten.

4. Partijen: Online Opvoed Uni en klant samen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden.
1. Wanneer deze algemene voorwaarden in strijd zijn met een tussen klant en Opvoed Uni gesloten overeenkomst, de overeenkomst voor gaat op deze algemene voorwaarden.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Online Opvoed Uni.

3. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Artikel 3. Overeenkomsten en voorwaarden

1. De overeenkomst komt automatisch tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Online Opvoed Uni. Online Opvoed Uni behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. De reden hiervoor zal altijd aan de klant worden medegedeeld.

2. De overeenkomst houdt een inspanningsverbintenis in voor Online Opvoed Uni. Dit houdt in dat er geen garantie kan worden gegeven voor het resultaat dat hieruit voort vloeit. De verplichting van Online Opvoed Uni houdt enkel in dat zij zich voldoende moet inspannen dit resultaat te bereiken.

3. Zowel de klant als Online Opvoed Uni kunnen op elk ogenblik de Overeenkomst beëindigen door de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.


In het geval van een consult:

4. Afspraken kunnen maximaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Er kan dan een nieuwe afspraak worden ingepland binnen de termijn van 1 jaar na het afsluiten van de overeenkomst. Online Opvoed Uni kan geen garantie geven dat er ruimte is in de agenda om een gesprek in te halen. Indien het gesprek later dan 24 uur van te voren wordt afgezegd, vervalt het gesprek en de mogelijkheid om de afspraak in te halen. De klant is in dat geval het volledige bedrag verschuldigd.

5. Bij beëindiging van de Overeenkomst op initiatief van de Klant, of in het geval van overmacht vanuit Online Opvoed Uni, zal de eindstaat van kosten worden opgemaakt naar rato van de geleverde diensten en zal het resterende bedrag worden teruggestort op de rekening van de Klant.


 

Artikel 4. Betalingen en betalingstermijn

1. De betalingsverplichting van de Klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

2. Betalingen van facturen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen tussen partijen, of op de factuur is aangegeven

3. Na het verstrijken van de betalingstermijn,  zal er een betalingsherinnering worden gestuurd waarin de klant nog 14 dagen de tijd heeft om de betaling alsnog te voldoen. Dit volgt uit artikel 6:96 lid 6 van het Burgerlijk WetboekBetalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Online Opvoed Uni de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

4. Online Opvoed Uni behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

5. In geval van online ouderbegeleiding dient de factuur betaald te zijn voordat de eerste inhoudelijke sessie plaatsvindt.

6. De klant gaat er mee akkoord dat Online Opvoed Uni elektronisch factureert.

7. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Online Opvoed Uni gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

8. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd aan Online Opvoed Uni.

9. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

10. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Online Opvoed Uni zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Online Opvoed Uni op de klant onmiddellijk opeisbaar.

12. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Online Opvoed Uni, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Online Opvoed Uni te betalen.

 

Artikel 5. Klachten en annuleren van bestellingen https://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

1. Iedere bestelling van een dienst kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen vierentwintig (24) uur nadat uw bestelling is geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u hiervoor een e-mail te versturen naar team@onlineopvoeduni.nl. De annulering zal per e-mail bevestigd worden en indien u uw bestelling reeds heeft betaald, zal het bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen terugbetaald worden.

2. Indien de bestelling niet binnen de gestelde termijn is geannuleerd en/ of geretourneerd, is de klant betaling plichtig. Online Opvoed Uni is in dat geval gerechtigd de totale kosten aan de klant door te berekenen.

3. Indien de Klant ontevreden is over de online cursussen, of dienstverlening van Online Opvoed Uni, dan dient de Klant dit zo spoedig mogelijk te laten weten door een e-mail te versturen naar team@onlineopvoeduni.nl. De Klant dient een duidelijke omschrijving te geven van de klacht, zodat Online Opvoed Uni in staat is om te reageren op de klacht en deze te herstellen indien er sprake is van een gegronde klacht. Een klacht die niet duidelijk is omschreven, kan niet in behandeling worden genomen.

4. Klachten dienen binnen 2 maanden na het volgen van een cursus of ouderbegeleiding gemeld te worden aan team@onlineopvoeduni.nl. De Online Opvoed Uni zal binnen 14 dagen inhoudelijk op de klacht ingaan. Wanneer een klacht later wordt gemeld, verliest de Klant het recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

5. Ook na het sturen van een klacht, blijft de betalingsverplichting geldig.

6. Wettelijk gezien heb je als klant het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen te ontbinden. Zodoende is het mogelijk om uiterlijk 14 dagen na aanvang van de start van de ouderbegeleiding of cursus, om de deelname kosteloos te annuleren. Dit kan door een mail te sturen naar team@onlineopvoeduni.nl. De reeds gedane betalingen zullen in dat geval worden teruggestort binnen 14 dagen. Wel dien je het ontvangen cursusmateriaal indien van toepassing, in te leveren.

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

1. Online Opvoed Uni blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Online Opvoed Uni op grond van wat voor met Online Opvoed Uni gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

 

Artikel 7. Geheimhouding en Intellectueel Eigendom

1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, is het de Klant niet toegestaan door Online Opvoed Uni geproduceerde foto’s, video’s, adviezen of andere auteursrechtelijke werken te openbaren, verveelvoudigen en/ of te exploiteren.

2. Alle door de Klant gepubliceerde informatie voortkomend uit door Online Opvoed Uni geleverde producten of diensten blijven eigendom van de klant

3. Online Opvoed Uni is niet verantwoordelijk voor informatie die door de klant op de servers van Online Opvoed Uni wordt geplaatst. Indien deze informatie in strijd is met wet- en regelgeving, zal de klant Online Opvoed Uni geheel vrijwaren van aansprakelijkheid op schadevergoeding van eventuele derden als gevolg van dit handelen door de Klant.

4. Inloggegevens die aan de Klant worden verstrekt ten behoeve van de online academie en andere producten, mogen nooit met derden worden gedeeld tenzij schriftelijk overeengekomen tussen beide partijen.

5. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Online Opvoed Uni ontvangt geheim.

6. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Online Opvoed Uni waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Online Opvoed Uni schade kan berokkenen.

7. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.

8. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

a. die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant

b. die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

9. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

 

Artikel 8. Uitvoering van de overeenkomst

1. Online Opvoed Uni voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

2. Online Opvoed Uni heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Online Opvoed Uni tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Online Opvoed Uni tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

6. Online Opvoed Uni is niet aansprakelijk voor fysieke – of psychische gevolgen waarvan de Klant van mening is dat deze voortkomen uit de geleverde producten of diensten.

7. Online Opvoed Uni streeft er naar om de Klant na aanvang van de overeenkomst twee (2) jaar toegang te verschaffen tot de verkregen materialen, maar kan dit niet garanderen. Indien de materialen worden verwijderd of verplaatst, zal de Klant hiervan minimaal drie (3) maanden van te voren per E-mail over worden geïnformeerd.

 

Artikel 9. Informatieverstrekking en verplichtingen klant

1. Deelname aan een online training persoonsgebonden is en alleen toegankelijk voor klant. 

2. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Online Opvoed Uni.

3. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Online Opvoed Uni redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

5. Wanneer Online Opvoed Uni inloggegevens verstrekt aan de Klant, is de Klant hiervoor verantwoordelijk en kan Online Opvoed Uni niet aansprakelijk worden gehouden voor misbruik en/ of verlies van deze gegevens.

6. Online Opvoed Uni behoudt zich het recht voor om de website en/of het ledenplatform tijdelijk buiten gebruik te stellen voor noodzakelijk onderhoud. De klant heeft in dat geval geen recht heeft op restitutie of schadevergoeding.

7. De klant is zelf verantwoordelijk voor deugdelijke apparatuur bijv. een computer en smartphone en de juiste apps om de online trainingen en masterclasses te kunnen volgen.

8. De Online Opvoed Uni behoudt zich het recht voor om klanten die ongepast gedrag vertonen op social media of binnen het platform de toegang te ontzeggen. 

 

Artikel 10. Vrijwaring De klant vrijwaart Online Opvoed Uni tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Online Opvoed Uni geleverde producten en/of diensten.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid Online Opvoed Uni

1. Online Opvoed Uni is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Indien Online Opvoed Uni aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. Online Opvoed Uni is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4. Indien Online Opvoed Uni aansprakelijk is, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal één (1) maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, met een maximum van 2000,- euro.

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Artikel 12. Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Online Opvoed Uni in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Online Opvoed Uni kan worden toegerekend in een van de wil van Online Opvoed Uni onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Online Opvoed Uni kan worden verlangd.

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteitsinternet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Online Opvoed Uni 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Online Opvoed Uni er weer aan kan voldoen.

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5. Online Opvoed Uni is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Artikel 13. Wijziging algemene voorwaarden

1. Online Opvoed Uni is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Online Opvoed Uni zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Online Opvoed Uni is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Opgesteld op 25 augustus 2021.